Ulpa.com.pl

KONTAKT

napisz

info@ulpa.com.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez KLIENTÓW jest ULPA S.C.  z siedzibą przy ul. Północnej 15-19 we Wrocławiu, 54-105, NIP: 8943133931, REGON: 381571405, tel. +48 509 043 290, 509 043 291, e-mail: info@ulpa.com.pl zwana dalej ADMINISTRATOREM.
2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).
3. Dane wymienione w pkt. 5 są przetwarzane przez ADMINISTRATORA w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zgodnie z art. 6 RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem gdy:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
b) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów zawartych w pkt. 4, których stroną jest osoba, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADMINISTRATORZE danych – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADMINISTRATORA – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
4. W oparciu o wymienione podstawy przetwarzania danych osobowych, ADMINISTRATOR mając na uwadze charakter swojej działalności przetwarza dane w następujących celach:
a) udzielenia doradztwa,
b) przygotowania i przesłania oferty handlowej,
c) wykonania prezentacji urządzenia,
d) realizacji zamówienia,
e) wykonania usługi serwisowej,
f) windykacji należności,
g) dalszego kontaktu z KLIENTEM za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu,
h) realizacji obowiązków nałożonych na ADMINISTRATORA przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym obowiązków podatkowych,
i) dochodzenia roszczeń i obrony swoich interesów,
j) weryfikacji wiarygodności płatniczej KLIENTA oraz zdolności kredytowej w razie udzielania limitu kredytowego,
k) realizowania innych prawnie uzasadnionych interesów ADMINISTRATORA wynikających z konieczności prowadzenia współpracy handlowej.
5. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe po bezpośrednim powierzeniu ich przez KLIENTA w oparciu o wymienione w Polityce Poufności podstawy prawne oraz zgodnie z wyszczególnionymi celami.
Do danych tych należą:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail,
d) miejsce zatrudnienia (nazwa firmy, adres, NIP),
e) stanowisko,
f) informacje o posiadanym sprzęcie (data zakupu, model, nr seryjny).
6. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom świadczącym dla ADMINISTRATORA usługi związane z realizacją oznaczonych celów (dostawy towarów, wykonania prezentacji maszyn, realizacji usługi serwisowej).
7. Dostęp do danych osobowych KLIENTA będą miały wyłącznie osoby wykonujące zadania związane z procesami handlowymi, marketingowymi, naprawczymi i informatycznymi, jak również podmioty świadczące na rzecz ADMINISTRATORA pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
8. Dane osobowe KLIENTA mogą być udostępniane także organom władzy publicznej (sądom, organom ścigania, organom podatkowym) w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.
9. Powierzone nam dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania współpracy handlowej, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez czas, w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają na ADMINISTRATORA taki obowiązek. Dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane również do momentu cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody.
10. W związku z przetwarzaniem przez ADMINISTRATORA danych osobowych KLIENTA, KLIENTOWI przysługuje szereg uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO, w tym uprawnień takich, jak:
a) żądanie od ADMINISTRATORA dostępu do danych osobowych mu powierzonych,
b) żądanie sprostowania danych osobowych, które dotyczą KLIENTA,
c) żądanie usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – jeśli nie występują już podstawy prawne do ich przetwarzania,
d) żądanie ograniczenia przetwarzania danych przez ADMINISTRATORA tylko do określonych celów,
e) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i KLIENT nie jest zobowiązany do ich podania, jednak brak możliwości przetwarzania danych KLIENTA przez ADMINISTRATORA, może uniemożliwić zawarcie lub realizację celów zawartych w pkt. 4.
12. Zapewniamy, iż dane osobowe KLIENTA są u nas bezpieczne, a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych KLIENT może wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. ADMINISTRATOR zaznacza, że stosuje odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne w zakresie ochrony danych KLIENTA, a powierzone dane przetwarza wyłącznie w czasie niezbędnym do osiągnięcia określonych powyżej celów lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.
13. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@ulpa.com.pl lub pisemnie pod adresem pocztowym ULPA S.C., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław.
14. Wtyczki („plug-ins”) portali społecznościowych takich, jak facebook.com mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc, Youtube.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Youtube na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:
– Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook i Youtube http://www.facebook.com/policy.php
– https://policies.google.com/privacy?hl=pl